ATTORNEY:S ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR

§ 1. Allmänt

§ 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för samtliga tjänster som Attorney Esq. AB (”Attorney”), våra filialer, intressebolag, jurister, anställda och partners gemensamt och individuellt tillhandahåller sina klienter.

§ 1.2 När ni anlitar Attorney enligt 1.3 nedan anses ni ha accepterat dessa allmänna villkor samt att betala Attorney i enlighet med Attorneys vi var tid gällande faktureringsprinciper för arvode och kostnader vilka anges på utställd faktura.

§ 1.3 Attorneys priser, faktureringsprinciper, betalningsvillkor m.m. anses ni ha tagit del av och godkänt efter en skriftlig överenskommelse (via tex fullmakt, brev, e-post eller liknande) där Attorney uppfattat att man ska företräda er.

§ 1.4 Varje avvikelse från dessa allmänna villkor överenskommas skriftligen för att kunna göras gällande.

§ 1.5 När ni anlitar Attorney ger ni oss därigenom rätt att, vidta de åtgärder som vi anser är nödvändiga eller önskvärda för att utföra uppdraget på bästa sätt. Ni ombedes dessutom att observera att för det fall ni ej har Rättsskydd eller Rättshjälp kan kostnaderna för Attorneys rådgivning bli höga.

§ 1.6 Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakas direkt eller indirekt till följd av att vi iakttagit de skyldigheter som vi anser åligger oss.

§ 1.7 Vi kommunicerar med våra klienter bland annat via Internet och e-post vilket, innebär risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Vi påtar oss inget ansvar för dessa risker.

§ 1.8 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till de arbetsresultat vi genererar tillhör oss men ni har rätt att använda resultaten för de ändamål för vilka de tagits fram.

§ 2. Identifiering och personuppgifter

§ 2.1 Vi måste enligt lag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om ärendet och i vissa fall om medel och andra tillgångars ursprung innan uppdraget påbörjas.

§ 2.2 Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller terrorism finansiering till Finanspolisen.

§ 3. Ansvarsförsäkring och begränsning

§ 3.1 Attorney har ansvarsförsäkring i nivå med Advokatsamfundets krav.

§ 3.2 Attorneys ansvar för skada som vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från vår sida är per uppdrag begränsat till den ersättning som ansvarsförsäkringen betalar eller om det är lägre, vårt arvode i det aktuella uppdraget.

§ 3.3 Krav och klagomål på exempelvis fakturor ska framställas via e-post till contact@attorney.se så snart ni fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet eller klagomålet. Krav och klagomål får inte framställas senare än 30 dagar efter dagen för vår sista faktura avseende det uppdrag, till vilket kravet eller klagomålet hänför sig.

§ 4.”Code of Conduct”

Attorneys ”Code of Conduct” är vägledande för det sätt vi önskar att våra jurister och partners ska arbeta och ej bindande avtalsregler mellan Attorney och klienten. Eftersom varje klient är unik skall vår Code of Conduct ses som en etisk ambitionsnivå för våra medarbetare och partners och ej ett avtalsinnehåll mellan Attorney och klienten i sig.

§ 5. Ändringar

Attorneys allmänna villkor kan från tid till annan komma att ändras av oss. Den vid var tid gällande versionen går att finna om man klickar på  ”Avtalsvillkor” på vår webbplats www.attorney.se.