”Code of Conduct”

Attorneys roll och våra juristers främsta skyldigheter är att försöka hjälpa Dig enligt nedanstående moraliska normer !

”Code of Conduct” är dock ej bindande avtalsvillkor mellan Klient och Attorney. Kontakta Attorney på + 46 8 665 35 70 om du har frågor ?

§1 Våra jurister skall i första hand, som oberoende rådgivare och baserat på gällande rätt, visa trohet och lojalitet mot klienten.

§2 Vi skall inte verka för något som är uppenbart fel och vi skall inte påverkas av egna fördelar eller obehag.

§3 Vi skall med diskretion på ett så kostnadseffektivt sätt som vi kan, utföra vårt uppdrag med uppmärksamhet och precision, samt hålla våra klienter informerade när vi anser att behov finns.

§4 Vi har tystnadsplikt avseende det vi fått kännedom om och det som anförtrotts oss.

§5 Vi ska undvika intressekonflikter och om vi misstänker att sådana kan finnas, skall vi upplysa klienten om det för att eventuellt få ett samtycke.

§6 Vi är inte skyldiga att åta oss uppdrag och vi behöver inte ange skäl om vi tackar nej till ett uppdrag och vi kan när som helts frånträda ett uppdrag utan angivande av skäl.

§7 Vi kan frånträda vårt uppdrag om klienten begär att vi skall handla brottsligt eller i strid mot vad vi anser är brukligt och skäligt.

§8 Med angivande av skäl kan vi även frånträda vårt uppdrag om klienten lämnar felaktig information, ger regelvidriga och meningslösa instruktioner eller om klienten handlar i strid mot våra klara instruktioner eller på ett annat sätt agerar orimligt. Vidare kan vi frånträda uppdraget om vi känner att klienten tappat förtroende för oss och ej heller betalar förfallna fakturor eller förskott enligt överenskommelse för framtida arbete.

§9 Vi får inte för arbete som omfattas av uppdrag såsom offentlig försvarare, biträde enligt rättshjälpslagen, eller annat rättsligt biträde, av klienten eller annan, förbehålla oss eller ta emot arvode eller annan ersättning utöver den ersättning som fastställs av vederbörande myndighet.

§10 Vi skall inte använda åtgärder mot motparten som uppenbart strider mot gällande rätt.

§11 Har motparten ombud, skall förhandlingar föras med ombudet och det är inte tillåtet att söka kontakt direkt med motparten, om det inte är fråga om åtgärd som lagligen måste företas gentemot motparten själv, eller det annars av särskilda skäl framstår som nödvändigt. I sådana fall skall motpartens ombud underrättas.

§12 Vi håller yttersta sekretess rörande eventuella förlikningserbjudanden.

§13 Vi är skyldiga att iaktta vad rättegångsbalken och andra författningar rörande processer föreskriver.

§14 Vi får inte till domstol lämna en uppgift som vi vet är osann och inte heller bestrida en uppgift som vi vet är sann, men vi är inte skyldiga att förete eller åberopa bevis eller lämna uppgift som talar till vår klients nackdel, om det inte finns en laglig skyldighet att göra detta.

§15 Vi debiterar primärt löpande timarvode som skall betalas månadsvis senast 5 dagar efter fakturadatum och ibland kräver vi även en förskottsbetalning, så kallat á conto till ett klientmedelskonto som avräknas på framtida fakturor innan vi kan påbörja arbetet med ett uppdrag.

§16 När vi slutfört ett uppdrag eller uppdraget upphört på annat sätt, sänder vi en slutfaktura.

§17 När ett uppdrag slutförts eller på annat sätt upphört, kan vi när vi har tid till klienten lämna ut sådana handlingar som tillhör denne.

§18 Vi arkiverar flertalet handlingar som ansamlats under utförandet av ett uppdrag så länge vi tycker att det är behövligt.

DESSA ”CODE OF CONDUCT” ÄR EJ BINDANDE AVTALSVILLKOR MELLAN KLIENT OCH ATTORNEY SE ISTÄLLET ”AVTALSVILLKOR” NEDAN ELLER RING + 46 8 665 35 70